Preskočiť na obsah

Zvýšenie atraktivity poľsko – slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry

Zverejnené 7.3.2021.

Kategória


Rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry v PIENAPe v rámci projektu
Zvýšenie atraktivity poľsko – slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry


Partneri projektu:

Obec Lesnica Miasto i Gmina Szczawnica Správa Pieninského národného parku


Program: Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020
Číslo projektu: PL-SK.01.01.00-SK-0133/17

Hlavný cieľ projektu:

Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi Pieninského národného parku

Špecifické ciele projektu:

  • Zlepšenie stavu infraštruktúry cestovného ruchu
  • Posilnenie cezhraničnej podpory prírodného dedičstva v Pieninskom národnom parku

Obdobie realizácie: 01/2021 – 10/2023

Stručný popis projektu:

Hlavnou atrakciou regiónu Pieniny, tak na poľskej ako aj slovenskej strane, je Pieninský národný park (Pieniński Park Narodowy). Pieninský národný park je jednou z najnavštevovanejších turistických lokalít na slovensko-poľskom cezhraničnom území. Ročne ho navštívi cca 700 tis. návštevníkov. Územie ponúka množstvo prírodných atrakcií, projekt je však zameraný predovšetkým na zlepšenie využitia a zvýšenie bezpečnosti na turisticky atraktívnej vodnej (rieka Dunajec) a lesnej ceste (Pieninská cesta) v cezhraničnom území Pienin. V rámci projektu sa realizovali investičné aktivity zamerané na výstavbu a modernizáciu infraštruktúry cestovného ruchu v PIENAP-e a „mäkké aktivity“ zamerané na spoločnú cezhraničnú podporu prírodného dedičstva cezhraničného územia. Vedúci partner, kúpeľné mesto Szczawnica, realizoval výstavbu prístaviska/výstupišťa pltí na rieke Dunajec (konečná stanica). Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi (ďalej len Správa PIENAP) a obec Lesnica realizovali v rámci projektu rekonštrukciu Pieninskej cesty na slovenskej strane v dĺžke približne 10,5 km.  Pôvodne lesná cesta, ktorá je súčasne turistickým a náučným chodníkom okolo Dunajca, slúži pre široké spektrum návštevníkov (cyklisti, peší, mamičky s kočíkmi, vozíčkari a pod.). Jej zhoršujúci sa technický stav si však aj vzhľadom na zvyšujúci sa počet návštevníkov vyžadoval realizáciu opatrení na zvýšenie ich bezpečnosti, ako ja na zlepšenie návštevníckej infraštruktúry pozdĺž celej trasy. Stavebné práce sa týkali spevnenia povrchu, opráv a spevnenia oporných múrov nad riekou Dunajec, osadenia zábradlí, doplnenia značenia ako aj vybudovania krytých drevených prístreškov. 

Hodnota projektu: 3 137 363,48 €
(v tom Obec Lesnica 319 tis. €, Miasto i Gmina Szczawnica 656 tis. €, Správa PIENAP-u 2,162 mil. €)

Spolufinancovanie slovenských partnerov:

  • 85% Európsky fond regionálneho rozvoja
  • 10% Štátny rozpočet Slovenskej republiky
  • 5% Vlastné zdroje

Výstupy projektu za partnera Obec Lesnica:

  • Celková dĺžka zmodernizovaných cezhraničných turistických chodníkov: 0,412 km (úsek od prístaviska pltí po prielom Lesníckeho potoka)
  • Počet zmodernizovaných/rozšírených prvkov infraštruktúry cestovného ruchu: (prístavisko pltí)
  • Počet mäkkých“ cezhraničných aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu: 2 (spoločné záverečné podujatie pre verejnosť, vydanie informačného letáka o histórii Pieninskej cesty v 3 jazykových mutáciách)

Informácie k realizácii projektu v období 2022 – 2023:

Napísali o nás:

https://sk.plsk.eu

Slávnostné otvorenie Pieninskej cesty

Záverečné podujatie projektu