Preskočiť na obsah

Zvýšenie atraktivity poľsko – slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry

Zverejnené 7.3.2021.

Kategória


Rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry v PIENAPe v rámci projektu
Zvýšenie atraktivity poľsko – slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry


Partneri projektu:

Obec Lesnica Miasto i Gmina Szczawnica Správa Pieninského národného parku


Program: Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020
Číslo projektu: PL-SK.01.01.00-SK-0133/17
Hlavný cieľ projektu: Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi Pieninského národného parku
Špecifické ciele projektu:
– Zlepšenie stavu infraštruktúry cestovného ruchu
– Posilnenie cezhraničnej podpory prírodného dedičstva v Pieninskom národnom parku
Obdobie realizácie: 01/2021 – 10/2023
Hodnota projektu: 2 789 tis. €
(v tom Obec Lesnica 319 tis. €, Miasto i Gmina Szczawnica 556 tis. €, Správa PIENAP-u 1,894 mil. €)
Spolufinancovanie slovenských partnerov: 85 % Európsky fond regionálneho rozvoja
. 10% Štátny rozpočet Slovenskej republiky
5% vlastné zdroje

https://sk.plsk.eu

Záverečné podujatie projektu