VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území obce Lesnica

Vyvesené
15. jún 2021
Zvesené
02. júl 2021
Upravené
17. jún 2021
Kategória