VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Lesnica č. 2 /2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Prílohy