Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 2/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území obce Lesnica

Zverejnené
20. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. mája 2023 − 3. júna 2023
Kategória

Prílohy