VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území obce Lesnica

Upravené
17. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
15. júna 2021 − 2. júla 2021