Preskočiť na obsah

Popularizácia pohraničnej kultúry a regionalizmu – program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko – Popularyzacja przygranicznej kultury i regionalizmu – program współpracy transgranicznej Polsko-Slovensko

Zverejnené 6.2.2023.

Kategória

Cieľom mikroprojektu je sprístupniť kultúrne a prírodné dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia širokej skupine prijímateľov zorganizovaním kultúrneho podujatia, počas ktorého sa bude organizovať:

– vystúpenia ľudových kapiel z Poľska a Slovenska,

– prezentácia regionálnych poľských a slovenských jedál,

– prezentácia remesiel propagujúcich kultúru a regionalizmus pohraničia,

Okrem toho je cieľom mikroprojektu hľadanie inovatívnych konceptov a riešení pre ochranu a manažment kultúrneho a prírodného dedičstva prihraničných miest. Plánuje sa zorganizovať seminár pre projektových partnerov, počas ktorého budú prezentované inovatívne metódy na predstavenie aktivít vedúcich k trvalo udržateľnému využívaniu zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva obyvateľmi a turistami navštevujúcimi Szczawnicu a Lesnicu

Celem realizacji mikroprojektu jest udostępnienie szerokiej grupie odbiorców dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego poprzez organizację wydarzenia kulturalnego, podczas którego zostaną zorganizowane:

– występy zespołów folkowych z Polski i Słowacji,

– prezentacja potraw regionalnych polskich i słowackich,

– prezentacja rękodzieła krzewiących kulturę i regionalizm pogranicza,

Ponadto mikroprojekt ma na celu poszukiwanie nowatorskich koncepcji i rozwiązań dla ochrony oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym przygranicznych miejscowości. Planuje się organizacje seminarium dla partnerów projektu, podczas którego zostaną zaprezentowane innowacyjne metody na wprowadzenie działań prowadzących do zrównoważonego wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez mieszkańców i turystów odwiedzjących Szczawnicę i Leśnicę.