Preskočiť na obsah

MODERNIZÁCIA POŽIČOVNE BICYKLOV PRI CHATE PIENINY

Zverejnené 24.2.2021.

Kategória

Názov projektu
MODERNIZÁCIA POŽIČOVNE BICYKLOV PRI CHATE PIENINY
Výška schválenej dotácie
28 400 €
Prijímateľ podpory
OBEC LESNICA

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Cyklistika je rozvíjajúci sa druh novodobej dopravy v našich podmienkach sa silno rozvíja najmä rekreačná cyklistika. Rozvoj nemotoristickej dopravy je jednou zo základných úloh dopravnej politiky podporovanej Európskou úniou v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Podpora cyklistiky je na Slovensku zakotvená v Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, schválenej uznesením vlády č.223/2013 dňa 7. mája 2013.V rámci ÚPN VÚC Prešovský kraj je riešená problematika cyklistickej dopravy ako súčasť cestovného ruchu a dopravnej infraštruktúry. Regionálne cyklotrasy a pešie turistické chodníky prepájajúce významné turistické centrá regiónu: Skvalitniť vybavenosť turistických a cykloturistických trás. Podporovať rozvoj príslušnej rekreačnej vybavenosti a umiestňovanie rekreačného mobiliáru pri cyklistických trasách a ich križovaní, v obciach a turisticky zaujímavých lokalitách.